Hotline: (028) 3841 0068
KHUNG LÃI SUẤT
THỜI GIAN CẦM KHUNG LÃI SUẤT
01 ngày 0,1%
02 ngày 0,2%
03 ngày 0,3%
04 ngày 0,4%
05 ngày 0,5%
06 ngày 0,6%
07 ngày 0,7%
08 ngày 0,8%
09 ngày 0,9%
10 ngày 1,0%
11-13 ngày 1,1%
14-17 ngày 1,2%
18-21 ngày 1,3%
22-24 ngày 1,4%
25-30 ngày 1,5%